Sopimusehdot

Hetiverkkokaupan sopimusehdot

1. Yleistä sopimusehdoista

Näitä sopimusehtoja (jäljempänä sopimusehdot) sovelletaan Hetiverkkokauppa Oy:n,  y-tunnus 3201530-3 (jäljempänä palveluntarjoaja) ja sopimuksen tekevä osapuoli, joka voi olla yksityinen henkilö, yritys ja/tai yhteisö (jäljempänä asiakas) toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Nämä ehdot astuvat voimaan 09.04.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Palvelun tilaava asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sopimusehtoja. Palvelun käyttö ei ole sallittua, mikäli asiakas ei hyväksy näitä sopimusehtoja.

Palvelu on tarkoitettu asiakkaan nimeämille käyttäjille (jäljempänä käyttäjä) käytettäväksi asiakkaan liiketoimintaan. Yksityisten henkilöiden osalta palvelu on tarkoitettu vain kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneille. Hyväksymällä sopimusehdot yksityinen henkilö vakuuttaa, että hän on vähintään kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen. Mikäli henkilö avaa palvelun yrityksen tai yhteisön nimissä, hän vakuuttaa, että hänellä on oikeus sitoa yritys tai yhteisö näihin sopimusehtoihin.

Sopimuksella sovitaan asiakkaan tilaamasta tuotteesta tai palvelusta, jonka palveluntarjoaja asiakkaalle toimittaa.

2. Sopimuksen syntyminen ja palvelun käyttöönotto

Sopimus syntyy kun asiakas tilaa palvelun ja palveluntarjoaja on vahvistanut tilauksen. Tilaus tehdään sähköpostitse. Vahvistus tehdään sähköpostitse.

Tilatessaan palvelun Asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin sopimusehtoihin ja hyväksyvänsä sopimusehdot.

Asiakkaan tulee palvelun tilatessaan antaa vaaditut asiakastiedot (jäljempänä käyttäjätiedot), joiden avulla asiakas voidaan tunnistaa ja joiden avulla palvelua voidaan käyttää. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea palvelu, jonka avaamisessa on annettu vääriä tai puutteellisia tietoja.

Tilatessaan palvelun asiakas liittyy palveluntarjoajan ylläpitämään asiakasrekisteriin, jota käytetään palvelusta kertovien asiakastiedotteiden toimittamiseen.

3. Käyttäjätunnukset palveluun

Käyttäjätunnukset palveluun ovat henkilökohtaisia. Usean henkilön kesken jaetut käyttäjätunnukset eivät ole sallittuja. Asiakas vastaa käyttäjien käyttäjätunnusten ja salasanojen turvallisuudesta sekä siitä, että käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti, eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneista palvelun käytöstä sekä mahdollisten väärinkäytösten aiheuttamista tutkinta- ja korjauskustannuksista ja muista vahingoista. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa palveluntarjoajalle, mikäli hän epäilee käyttäjätunnuksensa tai salasanansa joutuneen kolmannen osapuolen tietoon sekä epäilemästään väärinkäytöksestä. Asiakas on palveluntarjoajan pyynnöstä velvollinen vaihtamaan palvelun käyttämiseksi vaadittavan salasanan, jos se on tarpeen palveluun kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi.

Käyttäjätunnusten maksimimäärä määräytyy asiakkaan tilaaman palvelun, eli tarjouksessa esitetyn palvelun mukaan. Käyttäjien oikeuksia voidaan rajoittaa tiettyihin toimintoihin.

4. Palvelun toteuttaminen ja avaaminen

Palvelu toteutetaan asiakkaan toimittamilla materiaaleilla, kuten kuvat, teksti, logo. Asiakas on velvollinen toimittamaan materiaalit palveluntarjoajalle hyväksytyn tarjouksen mukaisesti.

Palveluntarjoaja on velvollinen toteuttamaan ja avaamaan palvelun asiakkaan käytettäväksi neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa sopimuksen syntymisestä edellyttäen, että asiakas on toimittanut materiaalit palveluntarjoajalle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa sopimuksen syntymisestä. Toimitusaika palvelun toteuttamiselle ja avaamisella voi olla jokin muu, jos siitä on asiakkaan kanssa erikseen sovittu kirjallisella sopimuksella. Mikäli asiakas ei toimita materiaaleja palveluntarjoajalle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa, on palveluntarjoajalla seitsemän (7) vuorokautta aikaa toteuttaa palvelu materiaalien toimittamisesta alkaen. Materiaalit katsotaan toimitetuiksi silloin, kun kaikki sivustolle tarvittava materiaali on toimitettu palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoaja toteuttaa palvelun käyttövalmiiksi verkkokaupaksi, mutta palveluntarjoaja ei ole velvollinen lisäämään asiakkaan tuotteita tai tuotekategorioita verkkokauppaan, vaan tuotteiden ja tuotekategorioiden lisääminen on asiakkaan vastuulla.

5. Ylläpitotoimenpiteet

Palveluntarjoaja kirjautuu säännöllisesti asiakkaan palveluun ylläpitotunnuksilla suorittamaan varmuuskopiointi ja päivitystoimenpiteitä. Ylläpitotunnuksilla palveluntarjoaja ei pääse näkemään asiakkaan liiketoimintaan liittyviä yksityiskohtia. Palveluntarjoaja on velvollinen varmuuskopioimaan asiakkaan palvelun kaikkine tietoineen säännöllisesti.

6. Luottotietojen tarkistaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia asiakkaalta palvelusta ennakkomaksu ennen palvelun avaamista. Palveluntarjoajalla on oikeus olla toimittamatta tilattua palvelua oman harkintansa mukaan.

7. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa sopimuksen siirrosta asiakkaalle kirjallisesti. 

8. Sopimuksen voimassaolo ja sopimuksen irtisanominen

Sopimus alkaa kahdentoista (12) kuukauden määräaikaisena sopimuksena, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena. Sopimus jatkuu automaattisesti saman mittaisella laskutuskaudella, kuin edellinen laskutuskauden pituus on, mikäli sitä ei ole irtisanottu vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kuin kahdentoista (12) kuukauden määräaikainen sopimus päättyy.

Asiakkaalla sekä palveluntarjoajalla on molemmilla oikeus irtisanoa sopimus. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa kulloinkin kuluvan laskutuskauden loppuun, mikäli irtisanominen on tehty vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen uuden laskutuskauden alkua. Sopimusta ei voi päättää keskelle laskutuskautta, vaan sopimus on voimassa aina kuluvan laskutuskauden loppuun. Palvelu tulee irtisanoa sähköpostitse. Asiakas ei voi irtisanoa palvelua puhelimitse.

Palveluntarjoajan irtisanoessa sopimuksen, tulee irtisanominen tehdä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen laskutuskauden päättymistä. Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa irtisanomisesta kirjallisesti asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas ei ole maksanut laskuaan kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa laskun eräpäivästä. Palveluntarjoajalla on myös oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas tai käyttäjä rikkoo sopimusehtoja tai palvelun tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän vuoksi (esimerkiksi viranomaismääräykset tai muu force majeure –tilanne). Tällöin palveluntarjoajalla on oikeus pidättää ennakkomaksu tai sen osa tai veloittaa maksu jo asiakkaan tilaaman palvelun hyväksi tehdystä työstä sekä siitä aiheutuneista kustannuksista palveluntarjoajan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

9. Palvelupaketin vaihtaminen ja hinnat 

Palvelua koskevat hinnat on esitetty ja laskutetaan euroissa. Palvelun hinta määräytyy asiakkaan valitseman palvelupaketin mukaan. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Palveluntarjoaja laskuttaa asiakasta asiakkaan valitseman laskutuskauden mukaisesti.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun hintoja kahdentoista (12) kuukauden määräaikaisen sopimuksen jälkeen. Uudet hinnat astuvat voimaan seuraavana laskutuskautena. Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa hinnanmuutoksista kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen hinnan muutoksen voimaan astumista. 

Asiakas voi milloin tahansa muuttaa käyttämäänsä palvelupakettia. Kahdentoista (12) kuukauden määräaikaisen sopimuksen ollessa voimassa palvelupaketin hinta on sidottu minimissään tarjouksessa esitettyyn kuukausihintaan.  Mikäli asiakas muuttaa käyttämäänsä palvelupakettia kalliimpaan palvelupakettiin kesken laskutuskauden, laskuttaa palveluntarjoaja palvelupakettien hinnanerotuksen laskutuskauden jäljellä olevien kokonaisten kuukausien osalta. Mikäli asiakas muuttaa käyttämänsä palvelupaketin halvempaan palvelupakettiin kesken laskutuskauden ei jo maksettuja maksuja kuitenkaan hyvitetä.

10. Laskutus, maksuehdot ja palautukset

Asiakas on sitoutunut maksamaan palveluntarjoajalle palvelusta tilauksen yhteydessä sovitun hinnan sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa. Laskut lähetetään asiakkaan ilmoittamien laskutustietojen perusteella palveluntarjoajan tarjoamien laskutustapojen mukaisesti.

Laskun maksuehto on neljätoista (14) vuorokautta laskun päivämäärästä. Asiakkaan on esitettävä laskua koskevat huomautuksensa seitsemän (7) vuorokauden kuluessa laskun saapumisesta. Laskun katsotaan saapuneen asiakkaalle viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa sen lähettämisestä asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

Maksun viivästyessä viivästyskorko on korkolain mukainen. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus periä perintäkustannukset sekä kulloisenkin hinnaston mukainen maksukehotusmaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan myös maksujensa laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat perintätoimistojen palkkiot ja muut oikeudelliset kulut. 

Palveluntarjoajalla on oikeus periä suljetun palvelun uudelleenavauksesta hinnaston mukainen maksu. Palveluntarjoaja ei myönnä palautuksia palvelun vajaista käyttökuukausista, Palvelun muuttamisesta edullisempaan palvelupakettiin tai kuukausista, jolloin Palvelua ei ole käytetty.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli hänen laskutustietoihinsa tulee muutoksia.

11. Ilmoitukset ja tiedotteet

Ilmoitukset palveluntarjoajalle on toimitettava kirjallisesti sähköpostitse. Palveluntarjoaja toimittaa irtisanomisilmoituksen ja muut palveluun liittyvät ilmoitukset ja tiedotteet  sähköpostitse, tekstiviestillä tai asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tai muuten kirjallisesti. Asiakas on velvollinen seuraamaan palveluun liittyviä tiedotuksia ja toimimaan niiden mukaisesti.

12. Immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet mukaan lukien myös tekijänoikeudet palveluun, palveluun liittyvään aineistoon sekä siihen mahdollisesti tehtyihin muutoksiin kuuluvat palveluntarjoajalle (pois lukien asiakkaan aineisto). Asiakkaan aineistolla tarkoitetaan käyttäjän verkkokauppaan siirtämää tai muuten käyttäjän lukuun palvelua varten palveluntarjoajalle luovuttamaa tietoa tai aineistoa. Asiakkaan aineiston immateriaalioikeudet kuuluvat asiakkaalle. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää asiakkaan aineistoa sekä kaikkea asiakkaan tai käyttäjien palveluun, palvelun kautta tai sitä varten toimittamaa informaatiota ja materiaalia palvelun sekä asiakkaan tilaamien lisäpalvelujen tuottamiseen sekä palvelun ja lisäpalvelujen tekniseen tukeen.

13. Palvelun tarjoaminen ja käyttäminen

Palveluntarjoaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä tai toteutustapaa. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan mahdollisista muutoksista asiakkaalle. Palveluntarjoaja tarjoaa palvelun sellaisena kuin se on, eikä anna takuuta palvelun tai verkkokaupan keskeytymättömyydestä tai siitä, että se olisi aina käytettävissä tai täysin turvallinen tai virheetön. Palveluntarjoaja ei myöskään takaa, että palvelu vastaa Asiakkaan tarpeita tai että kaikki virheet palvelussa korjattaisiin.

Palveluntarjoajalla on oikeus vapaasti muuttaa palvelua, sen saatavuutta sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus halutessaan lopettaa palvelun tarjoaminen.

Mahdollisista palveluun liittyvistä merkittävistä muutoksista pyritään ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa etukäteen palveluun liittyvällä www-sivulla, palvelussa, sähköpostitse tai muutoin. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää kolmansia osapuolia palvelun tuottamiseen.

Palvelun mahdollisten vikatilanteiden korjaus aloitetaan mahdollisimman nopeasti normaalin työajan puitteissa.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelu, jos se on tarpeellista palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka toimialan järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä joko palvelussa tai muutoin. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle keskeytyksistä mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai välillisiä kustannuksia.

Asiakas voi pyytää palveluntarjoajaa keskeyttämään palvelun ja sulkemaan verkkokaupan, mutta tällöinkin laskutus jatkuu normaalisti ehtojen mukaan.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa verkkokauppa ja palvelussa oleva asiakkaan aineisto, mikälisopimus on irtisanottu tai verkkokauppa on suljettu. Palveluntarjoajalla on velvollisuus säilyttää asiakkaan aineistoa vähintään neljätoista (14) vuorokautta sopimuksen päättymisestä tai siitä, kun verkkokauppa on suljettu, kumpi ensin toteutuu. Palveluntarjoajalla on kuitenkin tämän jälkeenkin oikeus säilyttää asiakkaan aineisto palvelimillaan tai se voi halutessaan tuhota asiakkaan aineiston. Mikäli asiakas haluaa lunastaa asiakkaan aineiston, tulee sen ilmoittaa tästä palveluntarjoajalle viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa sopimuksen päättymisestä tai siitä, kun verkkokauppa on suljettu, kumpi ensin toteutuu. Palveluntarjoaja sitoutuu tällöin toimittamaan asiakkaalle erillistä korvausta vastaan asiakkaan aineiston yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa tai muuten sovitusti.

Käyttäjä ei saa käyttää palvelua tietoverkon välityksellä suoritettavaan suoramarkkinointiin ilman vastaanottajien lupaa. Käyttäjä ei myöskään saa ylläpitää viruksia, matoja tai haittaohjelmia palvelussa. Palveluntarjoajalla on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun, jos palveluntarjoaja toteaa käyttäjän väärinkäyttävän palvelua tai kuormittavan palvelua poikkeuksellisella tavalla tai käyttävän palvelua muuhun kuin lailliseen liiketoimintaan. Jos asiakkaan liikennekapasiteetti ylittää merkittävästi keskimääräisen käytön, on palveluntarjoajalla oikeus rajoittaa palvelun liikennemäärää, kunnes liikennöintiongelma on ratkaistu.

Palvelu on tarkoitettu asiakkaan omaan käyttöön. Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien tahojen omistamille tai ylläpitämille sivuille. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten sivujen sisällöstä, niissä tarjotuista palveluista tai tuotteista. Asiakkaan ja käyttäjän on huomioitava, että palveluun sisältyviin yksittäisiin sovelluksiin tai muuhun aineistoon saattaa liittyä näiden sovellusten ja aineiston yhteydessä esitettyjä lisäehtoja.

14. Verkkokaupan sisältö ja kaupankäynti

Palveluntarjoaja ei ole verkkokaupassa tapahtuvan kaupankäynnin osapuoli, vaan ainoastaan tarjoaa palvelun asiakkaalle. Palveluntarjoaja ei vastaa verkkokaupassa tarjottavien tai sen kautta saavutettavien tuotteiden tai palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista. Asiakas vastaa kaikesta verkkokaupan kautta tapahtuvasta liiketoiminnasta ja sillä on oikeus käyttää verkkokauppa ainoastaan lailliseen liiketoimintaan.

Asiakas vastaa verkkokaupan sisällöstä ja siitä, että verkkokaupassa julkaistu aineisto tai materiaali ei loukkaa kolmannen immateriaalioikeuksia, yksityisyyttä tai muita oikeuksia, tai lakia, viranomaismääräyksiä tai hyvää tapaa. Asiakas vastaa siitä, että käyttäjä ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä palvelussa tai palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla oikeudella suojattua aineistoa ilman oikeudenhaltijan lupaa. Palveluntarjoaja ei tarkasta palveluun toimitettua aineistoa tai materiaalia, mutta sillä on oikeus estää tai poistaa palvelusta aineisto tai materiaali, joka loukkaa kolmannen immateriaalioikeuksia, yksityisyyttä tai muita oikeuksia, lakia, viranomaismääräyksiä tai hyvää tapaa. Asiakas tallentaa aineiston ja materiaalin palveluntarjoajan palveluun omalla vastuullaan.

15. Tietosuojaehdot

Osapuolet sitoutuvat omalta osaltaan noudattamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Asiakas vastaa asiakkaan aineistoon sisältyvistä sekä verkkokaupan kautta tietoonsa saamistaan henkilötiedoista ja kaikista niiden käsittelyyn liittyvistä velvoitteista lainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä.

Asiakkaan ja käyttäjien yksityisyyden sekä henkilötietojen suojaan sovelletaan palvelun yhteydessä esillä olevaa palveluntarjoajan Tietosuojaselostetta.

16. Vastuut ja vastuunrajoitukset

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Palveluntarjoaja ei takaa, että palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan tai käyttäjien käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta tai yhteensopivuudesta palveluun. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien asiakkaalle tai käyttäjälle aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelussa esitettävien tietojen tai muun aineiston tai palvelun oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai luotettavuudesta eikä palvelussa tarjottavien tai sen kautta saavutettavien tuotteiden tai palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Asiakas vastaa palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa palveluntarjoajalle tai muille Internetin käyttäjille. Asiakas vastaa siitä, että käyttäjät eivät palvelua käyttäessään loukkaa muiden käyttäjien, palveluntarjoajan tai kolmansien oikeuksia. Asiakas vastaa itse omien sekä Käyttäjien tietokoneiden, tietojärjestelmien tai muiden vastaavien atk-laitteden suojauksesta sekä palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- tms. kustannuksista. Asiakas on tietoinen siitä, että internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa palvelun ja järjestelmän toimivuuteen puutteita ja että nykyiset tietojärjestelmät saattavat aiheuttaa tietoturvariskejä.

Asiakas vastaa palveluntarjoajalle ja muille tahoille kaikista vahingoista, joita aiheutuu näiden käyttöehtojen vastaisesta tai lainvastaisesta toiminnasta.

Palveluntarjoaja on vastuussa palvelusta ainoastaan asiakkaalle. Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaalle, käyttäjälle tai näiden omaisuudelle (mukaan lukien mm. asiakkaan ja käyttäjän tietokonejärjestelmät ja muut laitteistot sekä näiden tietosisältö) mahdollisesti aiheutuvista vahingoista eikä muista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Palveluntarjoajan enimmäisvastuu on joka tapauksessa seuraava: maksullisten palveluiden osalta palveluntarjoajan vastuu vahingoista on yhteenlaskettuna enintään asiakkaan yhden (1) kuukauden ajalta palvelusta maksamien maksujen määrä. Maksuttomien palveluiden osalta palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaalle tai käyttäjälle aiheutuvista vahingoista. Yllä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita asiakkaan tai käyttäjän oikeuksia Suomen pakottavan lainsäädännön mukaan.

17. Sopimusehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja. Palveluntarjoaja tiedottaa sopimusehtojen muutoksesta ja muutosten voimaantulosta sähköpostitse. Muutetut sopimusehdot pätevät voimaantulopäivämäärän jälkeiseen palvelun käyttöön. Mikäli asiakas tai käyttäjät jatkavat palvelun käyttöä, heidän katsotaan hyväksyneen muutetut sopimusehdot. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelu, ellei hän hyväksy muutettuja sopimusehdot.

18. Muut ehdot

Mikäli näiden sopimusehtojen jokin kohta katsotaan laittomaksi tai pätemättömäksi sovellettavan lainsäädännön perusteella, tämä ei vaikuta muiden sopmuskohtien pätevyyteen vaan pätemätön kohta korvataan pätevällä ehdolla, joka mahdollisuuksien mukaan toteuttaa alkuperäisten sopimusehtojen kohdan tarkoituksen ja kaupallisen päämäärän.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan suostumusta.Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla tästä asiakkaalle.

Näiden sopimusehtojen lisäksi palveluun voidaan soveltaa mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja. Mikäli näiden sopimusehtojen ja palvelukohtaisten erityisehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan ensisijaisesti palvelukohtaisia erityisehtoja.

19. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Näihin sopimusehtoihin ja niihin liittyvää sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia ja niistä johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti.

20.Verkkotunnukset ja verkkotunnusten ylläpitäminen

Palveluntarjoaja rekisteröi asiakkaan verkkotunnuksen kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalvelujen kautta. Palveluntarjoaja toimii rekisteröinnissä vain maksunvälittäjänä. Verkkotunnus rekisteröidään asiakkaan toimittamin tiedoin. Asiakas hyväksyy verkkotunnusrekisterien sopimusehdot ja vastaa siitä, että hänellä on käyttöoikeus kyseiseen verkkotunnukseen. Palveluntarjoaja ei vastaa verkkotunnusrekisterien toiminnasta.

21. Muut ehdot

Sopimus on palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen. Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisena kaikki sopimukseen, palveluun ja/tai sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat tai muut palveluun kuuluvat tahot noudattavat näitä ehtoja.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Kymenlaakson käräjäoikeus

Vieritä ylös